Công văn V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học